شماره حساب های واریز وجه فروشگاه عباسی

به اطلاع شما عزیزان می رسانیم :

با توجه به مجزا بودن بخش ها فروش این فروشگاه (لوازم خرازی ، لایی چسب ،سایت اینترنتی) ، لطفا واریزی وجه را طبق در خواست این فروشگاه به طوری که در ذیل ذکر می شود،انجام نمایید. درغیر این صورت عواقب آن برعهده شخص واریز کننده وجه می باشد.

در صورت خرید از سایت اینترنتی و انتخاب گزینه کارت به کارت  می توانید به شماره حساب های زیر واریز نمایید:


در صورت خرید تلفنی  از فروشگاه لوازم خرازی (شعبه دو) می توانید به شماره حساب زیر واریز نمایید:

  • شماره حساب : ۰۱۱۱۸۰۰۱۴۴۱۰۹

  • بانک سپه

  • به نام محمد عباسی کزلایی


در صورت خرید تلفنی  از فروشگاه لایی چسب (شعبه یک) می توانید به شماره حساب زیر واریز نمایید:

  • شماره حساب  :  ۰۱۰۰۳۴۴۱۷۴۰۰۵

  • بانک صادرات

  • به نام جعفر عباسی کزلایی

لازم به ذکر است که در صورتی که هنگام ثبت سفارش در مرحله آخر گزینه کارت به کارت را انتخاب نموده اید ،فقط می توانید واریز به حساب  فوق را انجام نمایید.