شماره حساب  فروشگاه عباسی

  • شماره حساب:۰۱۰۰۳۴۴۱۷۴۰۰۵

  • بانک صادرات

  • به نام جعفر عباسی