فرم تکمیل فروش چکی

  • لطفا مشخصات فردی خودتان را اینجا وارد کنید
    جهت تایید نهایی درصورت داشتن جواز کسب می بایست تصویر آن را به شماره ۰۹۳۶۷۹۴۷۷۴۴ ارسال نمایید
    جهت تایید نهایی می بایست تصویری از نوع مالکیت فروشگاه خود را به شماره ۰۹۳۶۷۹۴۷۷۴۴ ارسال نمایید
  • لطفا اسم و ادرس فروشگاه افراد را وارد نمایید
  • لطفا شناسه صیاد یکی از برگه چکهای خود را وارد نمایید
  • لطفا حداقل مبلغ خرید خود را، در یک ماه وارد نمایید
  • یکی از شماره سفارشاتی که از سایت خریداری کرده اید اینجا وارد نمایید
  • در صورت داشتن توضیحات اینجا وارد نمایید