محاسبه گرماژ لایی چسب بر حسب وزن طاقه

فرمول محاسبه گرماژ لایی خیاطی  (یک متر مربع)

برای محاسبه گرم یک متر مربع لایی چسب می بایست به صورت ذیل عمل کنیم:

الف) ابتدا موارد زیر را اندازه گیری و یادداشت می کنیم:

۱-  وزن طاقه بر حسب کیلو گرم

۲- عرض طاقه را بر حسب متر

۳- متراژ طاقه بر حسب متر

ب) با توجه به مقادیر فوق ، آنرا در فرمول زیر جایگزین می کنیم :

گرماژ (یک متر مربع) = وزن طاقه  ÷ (عرض طاقه× متراژ طاقه)

برای مثال یک طاقه لایی خیاطی پرشین ما داریم که اطلاغات آن بدین شرح می باشد :

وزن طاقه :۱۰.۷۰۰ کیلو گرم

عرض طاقه : ۱۵۰ که  (که به متر می بایست تبدیل کنیم )  برابر می شود با =  ۱.۵ متر

متراژ طاقه : ۱۰۰ یارد (که به متر می بایست تبدیل کنیم ) برابر می شود با =  ۹۱.۴۴ متر

((هر ۱۰۰ یارد برابر است با ۹۱.۴۴  متر))

و با جایگزینی در فرمول فوق :

۱۰.۷۰۰ ÷ ۱.۵×  ۹۱.۴۴ = ۷۸ گرم

معمولا ۲ گرم از وزن را بابت وزن پوکه طاقه می بایست کسر نماییم.

 الان لایی خیاطی ما که وزن طاقه  آن برابر   ۱۰.۷۰۰ کیلو گرم  می باشد یک متر مربع آن برابر با ۷۶ گرم می باشد

چند مورد از  گرم های  لایی خیاطی پرشین ((بر حسب وزن یک  طاقه ۱۰۰ یاردی کامل )) ؛

وزن ۸.۳۰۰ کیلوگرم  =  ۶۰ گرم
وزن ۹.۲۰۰ کیلوگرم  = ۶۵ گرم
وزن ۱۰.۷۰۰ کیلوگرم = ۷۵ گرم
وزن  ۱۱.۳۰۰ کیلوگرم =  ۸۰ گرم
وزن  ۱۳ کیلوگرم = ۹۰ گرم
وزن  ۱۸  کیلوگرم = ۱۲۰۰ گرم

لایی خیاطی

 هوشمندانه خرید کنید