زانفیکس۱٫۸سانت۴تایی{رنگ انتخابی} (۵بسته)

ریال۶۵۰.۰۰۰ریال۷۰۰.۰۰۰

زانفیکس۱٫۸سانت{رنگ انتخابی} (۱۰حلقه)

ریال۱.۰۰۰.۰۰۰ریال۱.۳۰۰.۰۰۰

زانفیکس۱٫۸سانت۱۸متری کاغذدار (۲حلقه)

ریال۲۳۰.۰۰۰

لایی کاغذی حلقه ای{سایز وَ رنگ انتخابی} (یک حلقه)

ریال۱۳۰.۰۰۰ریال۲۰۰.۰۰۰

زانفیکس۲.۸ سانت{رنگ انتخابی} (۵حلقه)

ریال۷۷۵.۰۰۰ریال۹۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی زنجان سفیدباندآبی عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۴.۱۰۰.۰۰۰ریال۸.۲۰۰.۰۰۰

زانفیکس۲٫۸سانت۴تایی{رنگ انتخابی} (یک بسته)

ریال۱۸۰.۰۰۰ریال۲۳۰.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۷۵۰.۰۰۰

لایی کلاس۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۲.۰۰۰.۰۰۰

زانفیکس۴٫۸سانت۴تایی{رنگ انتخابی} (یک بسته)

ریال۳۱۰.۰۰۰ریال۴۰۰.۰۰۰

لایی کلاس۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۳.۹۵۰.۰۰۰

زانفیکس۲٫۸سانت۱۸متری کاغذدار{ترک} (یک حلقه)

ریال۱۸۰.۰۰۰

زانفیکس۱٫۳سانت سفید (۱۷۲حلقه)

ریال۱۲.۳۸۴.۰۰۰

لایی زانفیکس طاقه سفید۲۰یاردی (یک طاقه)

ریال۱.۶۵۰.۰۰۰

هزینه برش (یک طاقه۵۰متری)

ریال۱۵۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ سرمه ای{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی مشکی باندآبی (یک طاقه)

ریال۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی طرح تایوان کد۱۰۴۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۲.۱۰۰.۰۰۰ریال۲.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریر۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۲.۵۰۰.۰۰۰ریال۲.۶۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی کلاس۲۰۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۶.۶۰۰.۰۰۰ریال۷.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریر۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۵.۰۰۰.۰۰۰

زانفیکس حلقه۱٫۸سانت مشکی (۱۱۲حلقه)

ریال۱۴.۳۳۶.۰۰۰

لایی کاغذی کلاس سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۱۴.۰۰۰.۰۰۰

زانفیکس حلقه۳٫۸سانت۴تایی{رنگ انتخابی} (یک بسته)

ریال۲۷۰.۰۰۰ریال۳۲۰.۰۰۰

لایی حریررنگی فال۳۰رنگ جور (۳۰طاقه)

ریال۸۲.۵۰۰.۰۰۰

زانفیکس۱٫۸سانت سفید۴تایی (۱۳۰بسته)

ریال۱۶.۶۴۰.۰۰۰

زانفیکس۱٫۳سانت کاغذدار{ترک} (۵حلقه)

ریال۴۵۰.۰۰۰

زانفیکس۱٫۳سانت{رنگ انتخابی} (۱۰حلقه)

ریال۷۵۰.۰۰۰ریال۱.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ طوسی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی زانفیکس طاقه مشکی۲۰یاردی (یک طاقه)

ریال۲.۲۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی زنجان سفیدباندسرمه ای عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۳.۱۰۰.۰۰۰ریال۶.۲۰۰.۰۰۰

لایی حریر۲۵یاردی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ سبز{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی چسب یقه ضخیم حاشیه طلایی۱۵یاردی (یک طاقه)

ریال۹.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۷.۵۰۰.۰۰۰

لایی چسب یقه حاشیه مشکی۱۵یاردی (یک طاقه)

ریال۹.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۶.۷۵۰.۰۰۰

لایی کاغذی زنجان سفیدباند زرشکی عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۲.۶۰۰.۰۰۰ریال۵.۲۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ صورتی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۷.۲۵۰.۰۰۰

پشم شیشه نمدی چسب دار{اسلش} (یک بسته)

ریال۱.۰۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی های کلاس سفید باندقرمز عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۲.۹۰۰.۰۰۰ریال۵.۸۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی طرح تایوان حلقه ای{سایزانتخابی} (یک حلقه)

ریال۹۰.۰۰۰ریال۱۲۰.۰۰۰

لایی زانفیکس طاقه سفیدحدود۸۰یاردی (یک طاقه)

ریال۶.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰ریال۳.۶۲۵.۰۰۰

لایی کاغذی مشکی باندقرمز (یک طاقه)

ریال۲.۹۰۰.۰۰۰

لایی حریرعرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۲۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی کلاس۱۰۰یاردی سفیدومشکی جور(۲طاقه)

ریال۷.۴۰۰.۰۰۰

لایی چسب یقه حاشیه سبز۱۵متری (یک طاقه)

ریال۵.۴۰۰.۰۰۰

زانفیکس۲.۸سانت سفید (۷۲حلقه)

ریال۱۱.۰۱۶.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۲۸.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی سفیدباندبنفش{ضخیم} (یک طاقه)

ریال۳.۳۵۰.۰۰۰

زانفیکس حلقه۱٫۸سانت سفید (۱۱۲حلقه)

ریال۱۰.۹۷۶.۰۰۰

لایی زنجان مشکی باندسرمه ای عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۳.۱۰۰.۰۰۰ریال۶.۲۰۰.۰۰۰

زانفیکس۱.۳سانت مشکی (۱۷۲حلقه)

ریال۱۶.۶۸۴.۰۰۰

لایی حریر۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲۰طاقه)

ریال۴۹.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ قرمز (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی نخدار۵۰یاردی عرض۱۰۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۸۵۰.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم سفیدومشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۴.۵۰۰.۰۰۰

لایی چسب یقه حاشیه مشکی۵۰یاردی (یک طاقه)

ریال۲۹.۰۰۰.۰۰۰

لایی طرح تایوان(ضخیم)کد۱۰۸۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۲.۰۰۰.۰۰۰ریال۲.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی نخدارعرض۱۵۰رنگ طوسی (یک طاقه)

ریال۱۱.۲۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ آبی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ کرم (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریر عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۲.۰۰۰.۰۰۰

لایی پارچه ای ایرانی گلبافت{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۶.۵۰۰.۰۰۰ریال۷.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ زرشکی (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی زانفیکس طاقه مشکی۸۰یاردی (یک طاقه)

ریال۷.۲۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی سفیدباندبنفش{ضخیم} (۱۰طاقه)

ریال۳۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی مشکی باندبنفش{ضخیم} (یک طاقه)

ریال۳.۴۵۰.۰۰۰

لایی مویی حصیری لب نارنجی اَعلاء{متراژانتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۰.۵۰۰.۰۰۰ریال۳۵.۰۰۰.۰۰۰

لایی طرح چک۷۵گرم عرض۹۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۹.۰۰۰.۰۰۰ریال۱۱.۰۰۰.۰۰۰

زانفیکس۱٫۸سانت۸۰یاردی کاغذدار{ترک} (یک حلقه)

ریال۵۰۰.۰۰۰

لایی زانفیکس طاقه سفیداعلاء(لینک من){متراژ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۴.۰۰۰.۰۰۰ریال۶.۴۰۰.۰۰۰

لایی چسب یقه حاشیه سبز{ضخیم} (یک طاقه)

ریال۱۸.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ زرد{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی کلاس سفید۵۰یاردی (۱۰طاقه)

ریال۱۹.۵۰۰.۰۰۰

لایی پارچه ای ایرانی سه ستاره{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۴.۷۵۰.۰۰۰ریال۵.۷۵۰.۰۰۰

لایی کاغذی دیباسفید باندقهوه ای عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۴.۹۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی زنجان سفیدباندآبی عرض۱۰۰ (یک طاقه)

ریال۳.۷۰۰.۰۰۰ریال۷.۴۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی مشکی باندآبی (۱۰طاقه)

ریال۲۹.۵۰۰.۰۰۰

لایی طرح چک۷۵گرم۵۰یاردی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۵.۰۰۰.۰۰۰ریال۱۵.۵۰۰.۰۰۰

زانفیکس۱٫۸سانت مشکی۴تایی (۱۳۰بسته)

ریال۱۷.۹۴۰.۰۰۰

لایی کلاس مشکی۵۰یاردی (۱۰طاقه)

ریال۱۹.۵۰۰.۰۰۰

پشم شیشه نمدی چسب دار (یک طاقه)

ریال۷.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۱۲۰گرم آهاردار{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۷.۵۰۰.۰۰۰

زانفیکس حلقه۱٫۸سانت۱۸متری کاغذدار (۲۲۴حلقه)

ریال۲۴.۶۴۰.۰۰۰

لایی حریررنگی فال۵۰رنگ جور (۵۰طاقه)

ریال۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

لایی لنگان ایرانی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۶۰۰.۰۰۰

چسب یقه ضخیم حاشیه طلایی (یک طاقه)

ریال۳۰.۰۰۰.۰۰۰

لایی سولکاحاشیه مشکی۱۵یاردی{بدون چسب} (یک طاقه)

ریال۸.۵۵۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۱۳.۸۰۰.۰۰۰

لایی چسب یقه شابلون(ضخیم)کد۱۰۴۲ (یک طاقه)

ریال۳۰.۰۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی های کلاس مشکی باندقرمزعرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۲.۹۵۰.۰۰۰ریال۵.۹۰۰.۰۰۰

زانفیکس طاقه کاغذدار{ترک} (یک طاقه)

ریال۲.۹۰۰.۰۰۰

زانفیکس۲٫۸سانت مشکی (۷۲حلقه)

ریال۱۲.۸۱۶.۰۰۰

لایی حریررنگی فال۱۵رنگ (۱۵طاقه)

ریال۴۹.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ نارنجی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی طرح چک۷۵گرم۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۱۵.۵۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۷۵۰.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۷.۵۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۶.۷۵۰.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۷.۲۵۰.۰۰۰

پشم شیشه نمدی چسب دار{اسلش} (یک بسته)

ریال۱.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰ریال۳.۶۲۵.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۲۸.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم سفیدومشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۴.۵۰۰.۰۰۰

پشم شیشه نمدی چسب دار (یک طاقه)

ریال۷.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۱۲۰گرم آهاردار{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۷.۵۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۱۳.۸۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۱۴۰گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۰.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۱۰۰گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۳.۰۰۰.۰۰۰ریال۱۴.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۱۲۰گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۴.۰۰۰.۰۰۰ریال۱۵.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۱۲۰گرم۵۰یاردی اعلاء{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۰.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۱۴۰گرم آهاردار{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۹.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۱۶۰گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۲.۵۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۰گرم سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۷.۰۰۰.۰۰۰ریال۱۰.۵۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۰گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۷.۵۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم سفیدومشکی جور (۱۰طاقه)

ریال۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۲۷.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۷.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۱۴.۲۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۷۵۰.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۷.۵۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۶.۷۵۰.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۷.۲۵۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰ریال۳.۶۲۵.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۲۸.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم سفیدومشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۴.۵۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۱۳.۸۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۰گرم سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۷.۰۰۰.۰۰۰ریال۱۰.۵۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۰گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۷.۵۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم سفیدومشکی جور (۱۰طاقه)

ریال۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۲۷.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۶۵گرم۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۷.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۷۵گرم۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۱۴.۲۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۱۲۰گرم آهاردار{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۷.۵۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۱۴۰گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۰.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۱۰۰گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۳.۰۰۰.۰۰۰ریال۱۴.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۱۲۰گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۴.۰۰۰.۰۰۰ریال۱۵.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۱۲۰گرم۵۰یاردی اعلاء{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۰.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۱۴۰گرم آهاردار{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۹.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین۱۶۰گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۲.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ سرمه ای{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریر۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۲.۵۰۰.۰۰۰ریال۲.۶۰۰.۰۰۰

لایی حریر۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۵.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی فال۳۰رنگ جور (۳۰طاقه)

ریال۸۲.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ طوسی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریر۲۵یاردی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ سبز{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ صورتی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریرعرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۲۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریر۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲۰طاقه)

ریال۴۹.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ قرمز (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ آبی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ کرم (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریر عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۲.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ زرشکی (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ زرد{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی فال۵۰رنگ جور (۵۰طاقه)

ریال۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی فال۱۵رنگ (۱۵طاقه)

ریال۴۹.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ نارنجی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ قهوه ای (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریر۲۵یاردی مشکی (۲۰طاقه)

ریال۴۸.۶۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ بنفش{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریر۱۰۰یاردی عرض۱۲۵{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۰.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریر۱۰۰یاردی عرض۱۲۵سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۱۹.۶۰۰.۰۰۰

لایی حریر۵۰یاردی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۵.۷۵۰.۰۰۰

لایی حریر۵۰یاردی عرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۱۱.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ کالباسی (یک طاقه)

ریال۲.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۶۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی عرض۱۵۰{فال} (۱۱طاقه)

ریال۳۴.۱۰۰.۰۰۰

لایی حریرعرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۱۰طاقه)

ریال۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریر۲۵یاردی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریرعرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۲۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریر عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۲.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریر۵۰یاردی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۵.۷۵۰.۰۰۰

لایی حریر۵۰یاردی عرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۱۱.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۶۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی عرض۱۵۰{فال} (۱۱طاقه)

ریال۳۴.۱۰۰.۰۰۰

لایی حریرعرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۱۰طاقه)

ریال۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ سرمه ای{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی فال۳۰رنگ جور (۳۰طاقه)

ریال۸۲.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ طوسی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ سبز{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ صورتی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ قرمز (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ آبی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ کرم (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ زرشکی (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ زرد{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی فال۵۰رنگ جور (۵۰طاقه)

ریال۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی فال۱۵رنگ (۱۵طاقه)

ریال۴۹.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ نارنجی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ قهوه ای (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ بنفش{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ کالباسی (یک طاقه)

ریال۲.۵۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۶۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی عرض۱۵۰{فال} (۱۱طاقه)

ریال۳۴.۱۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی حلقه ای{سایز وَ رنگ انتخابی} (یک حلقه)

ریال۱۳۰.۰۰۰ریال۲۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی زنجان سفیدباندآبی عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۴.۱۰۰.۰۰۰ریال۸.۲۰۰.۰۰۰

لایی کلاس۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۲.۰۰۰.۰۰۰

لایی کلاس۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۳.۹۵۰.۰۰۰

هزینه برش (یک طاقه۵۰متری)

ریال۱۵۰.۰۰۰

لایی کاغذی مشکی باندآبی (یک طاقه)

ریال۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی طرح تایوان کد۱۰۴۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۲.۱۰۰.۰۰۰ریال۲.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی کلاس۲۰۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۶.۶۰۰.۰۰۰ریال۷.۰۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی کلاس سفیدومشکی جور (۲طاقه)

ریال۱۴.۰۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی زنجان سفیدباندسرمه ای عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۳.۱۰۰.۰۰۰ریال۶.۲۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی زنجان سفیدباند زرشکی عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۲.۶۰۰.۰۰۰ریال۵.۲۰۰.۰۰۰

پشم شیشه نمدی چسب دار{اسلش} (یک بسته)

ریال۱.۰۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی های کلاس سفید باندقرمز عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۲.۹۰۰.۰۰۰ریال۵.۸۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی طرح تایوان حلقه ای{سایزانتخابی} (یک حلقه)

ریال۹۰.۰۰۰ریال۱۲۰.۰۰۰

لایی کاغذی مشکی باندقرمز (یک طاقه)

ریال۲.۹۰۰.۰۰۰

لایی کلاس۱۰۰یاردی سفیدومشکی جور(۲طاقه)

ریال۷.۴۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی سفیدباندبنفش{ضخیم} (یک طاقه)

ریال۳.۳۵۰.۰۰۰

لایی زنجان مشکی باندسرمه ای عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۳.۱۰۰.۰۰۰ریال۶.۲۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی نخدار۵۰یاردی عرض۱۰۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۸۵۰.۰۰۰

لایی طرح تایوان(ضخیم)کد۱۰۸۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۲.۰۰۰.۰۰۰ریال۲.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی نخدارعرض۱۵۰رنگ طوسی (یک طاقه)

ریال۱۱.۲۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی سفیدباندبنفش{ضخیم} (۱۰طاقه)

ریال۳۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی مشکی باندبنفش{ضخیم} (یک طاقه)

ریال۳.۴۵۰.۰۰۰

لایی کلاس سفید۵۰یاردی (۱۰طاقه)

ریال۱۹.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی دیباسفید باندقهوه ای عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۴.۹۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی زنجان سفیدباندآبی عرض۱۰۰ (یک طاقه)

ریال۳.۷۰۰.۰۰۰ریال۷.۴۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی مشکی باندآبی (۱۰طاقه)

ریال۲۹.۵۰۰.۰۰۰

لایی کلاس مشکی۵۰یاردی (۱۰طاقه)

ریال۱۹.۵۰۰.۰۰۰

پشم شیشه نمدی چسب دار (یک طاقه)

ریال۷.۰۰۰.۰۰۰

لایی لنگان ایرانی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۶۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی های کلاس مشکی باندقرمزعرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۲.۹۵۰.۰۰۰ریال۵.۹۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی کلاس سفیدیامشکی۱۰۰یاردی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۷۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی مشکی باندقرمز (۱۰طاقه)

ریال۲۸.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی نخدار۵۰یاردی عرض۹۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۲۵۰.۰۰۰

لایی کاغذی های کلاس مشکی باندآبی عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۳.۲۰۰.۰۰۰ریال۶.۴۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی های کلاس سفیدباندآبی عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۳.۲۰۰.۰۰۰ریال۶.۴۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی دیباسفید باندقرمز عرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۴.۶۰۰.۰۰۰

لایی طرح تایوان سفید(ضخیم)کد۱۱۲۰ (یک طاقه)

ریال۳.۱۵۰.۰۰۰

لایی کاغذی زنجان سفیدباندقرمزعرض۱۱۰ (یک طاقه)

ریال۳.۴۰۰.۰۰۰ریال۶.۸۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی سفیدباندآبی (۱۰طاقه)

ریال۱۵.۰۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی سفیدباندآبی (یک طاقه)

ریال۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی سفیدباندقرمز (۱۰طاقه)

ریال۲۸.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی سفیدباندقرمز (یک طاقه)

ریال۲.۸۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی طرح تایوان سفیدکد۱۰۴۵ (یک طاقه)

ریال۲.۲۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی قدک گریوه باندآبی (یک طاقه)

ریال۲.۹۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی قدک گریوه باندبنفش (یک طاقه)

ریال۳.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی قدک گریوه باندسبز (یک طاقه)

ریال۲.۱۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی قدک گریوه باندقرمز (یک طاقه)

ریال۲.۴۵۰.۰۰۰

لایی کاغذی قدک گریوه باندقهوه ای (یک طاقه)

ریال۴.۳۵۰.۰۰۰

لایی کاغذی کلاس۲۰۰یاردی ایرانی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

ریال۶.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی گریوه سفیدباند آبی (یک طاقه)

ریال۷.۴۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی گریوه سفیدباند سبز (یک طاقه)

ریال۵.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی گریوه سفیدباندقرمز (یک طاقه)

ریال۶.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی گریوه مشکی باندآبی (یک طاقه)

ریال۷.۷۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی گریوه مشکی باندسبز (یک طاقه)

ریال۵.۷۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی گریوه مشکی باندقرمز (یک طاقه)

ریال۶.۶۰۰.۰۰۰