قیچی فلزی مشکی{سایزانتخابی} (یک عدد)

نمره 0 از 5
ریال۱.۳۷۰.۰۰۰ریال۱.۸۰۰.۰۰۰

قیچی سرنخ زنی سایزبزرگ (یک ورق)

نمره 0 از 5
ریال۱.۰۰۰.۰۰۰

قیچی سرنخ زنی{رنگ انتخابی} (یک ورق)

نمره 0 از 5
ریال۵۰۰.۰۰۰ریال۵۵۰.۰۰۰

قیچی دالبر دیاموند{اعلاء) (یک عدد)

نمره 0 از 5
ریال۱.۶۰۰.۰۰۰

قیچی پارچه بُر{کاترخیاطی} (یک عدد)

نمره 0 از 5
ریال۱.۱۰۰.۰۰۰

قیچی دسته عسلی آرایشی{کیفیت انتخابی} (یک جعبه)

نمره 0 از 5
ریال۱.۶۰۰.۰۰۰ریال۴.۰۰۰.۰۰۰

قیچی نمدبری{سایزانتخابی} (یک عدد)

نمره 0 از 5
ریال۲۴۰.۰۰۰ریال۲۷۰.۰۰۰

قیچی نمدبری سایز ۲ (یک جعبه)

نمره 0 از 5
ریال۱۲.۰۰۰.۰۰۰

قیچی دسته عسلی کوچک (یک جعبه)

نمره 0 از 5
ریال۱.۱۰۰.۰۰۰ریال۱.۳۵۰.۰۰۰

قیچی سرنخ زنی انگشتی (یک جین)

نمره 0 از 5
ریال۶۰۰.۰۰۰ریال۱.۴۵۰.۰۰۰

قیچی کرال بی{CORAL-B}اَعلاء{مدل انتخابی} (یک جعبه)

نمره 0 از 5
ریال۴.۵۰۰.۰۰۰

قیچی ژانومه صورتی اَعلاء{مدل انتخابی} (یک جعبه)

نمره 0 از 5
ریال۱.۳۵۰.۰۰۰