لایی زانفیکس طاقه سفید۲۰یاردی (یک طاقه)

۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

لایی زانفیکس طاقه مشکی۲۰یاردی (یک طاقه)

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی زانفیکس طاقه سفیدحدود۸۰یاردی (یک طاقه)

۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال

لایی زانفیکس طاقه مشکی۸۰یاردی (یک طاقه)

۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی زانفیکس طاقه سفیداعلاء(لینک من){متراژ انتخابی} (یک طاقه)

۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی زانفیکس طاقه۲۰یاردی سفید (۱۰طاقه)

۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال

لایی زانفیکس طاقه سفید{ضخیم} (یک طاقه)

۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی زانفیکس طاقه سفید۷۰یاردی اعلاء{G-L-A} (یک طاقه)

۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال

لایی زانفیکس طاقه مشکی۲۰یاردی (۱۰طاقه)

۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال

لایی زانفیکس طاقه مشکی۷۰یاردی (۱۰طاقه)

۵۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال