لایی حریر۲۵یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۳.۶۵۰.۰۰۰

لایی حریر۲۵یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۷.۳۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ سرمه ای (یک طاقه)

نمره 0 از 5

لایی حریررنگی رنگ طوسی (یک طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۵.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریر۲۵یاردی عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۵.۲۵۰.۰۰۰ریال۵.۷۵۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ سبز{انتخابی} (یک طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۴.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریرعرض۱۵۰سفیدومشکی جور (۲طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۴۶.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ آبی{انتخابی} (یک طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۴.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ زرد{انتخابی} (یک طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۴.۰۰۰.۰۰۰ریال۴.۲۵۰.۰۰۰

لایی حریررنگی رنگ زرشکی (یک طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۴.۳۰۰.۰۰۰

لایی حریررنگی فال۲۰رنگ (۲۰طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۹۰.۰۰۰.۰۰۰

لایی حریر عرض۱۵۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۲۴.۰۰۰.۰۰۰