لایی حریررنگی ۲۵یاردی ۵سری فال۳۰رنگ (۱۵۰طاقه)

قیمت اصلی ریال۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۸۰۲.۵۰۰.۰۰۰ است.

لایی حریررنگی جور(فال ۶رنگ اصلی) (۶طاقه)

قیمت اصلی ریال۳۹.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۳۷.۸۰۰.۰۰۰ است.

لایی حریررنگی جور(فال۱۲رنگ اصلی) (۱۲طاقه)

قیمت اصلی ریال۷۸.۰۰۰.۰۰۰ بود.قیمت فعلی ریال۷۲.۰۰۰.۰۰۰ است.