لایی مویی حصیری لب نارنجی اَعلاء{متراژانتخابی} (یک طاقه)

۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی مویی حصیری ایرانی عرض۱۵۰ (یک طاقه)

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی مویی حصیری آهاری (یک طاقه)

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی مویی حصیری ایرانی عرض ۱۱۲{متراژانتخابی} (یک طاقه)

۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی مویی حصیری کرم اَعلاء (یک طاقه)

۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال

لایی مویی حصیری لب نارنجی ایرانی{متراژانتخابی} (یک طاقه)

۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال