لایی پرشین۱۲۰گرمI{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳۵.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین ۱۲۰ گرم رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۱۰۰ یارد

قیمت هر یارد برابر است با : ۳۵۰۰۰۰ریال

لایی پرشین ۱۰۰گرم{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳۳.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین  حدود ۱۰۰ گرمی رنگ سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۱۰۰ یارد

قیمت هر یارد برابر است با : ۳۳۰۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۲۰-۱۳۰گرم آهاردار{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۲۷.۵۰۰.۰۰۰

لایی پرشین ۱۲۰-۱۳۰ گرم آهاردار سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۵۰ یارد

این محصول ضمن ضخیم بودن دارای آهار به اندازه کافی می باشد که سبب خشک بودن این نوع لایی می شود و برای مواردی که نیاز به ضخامت زیادی می باشد مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر یارد برابر است با :۵۵۰۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۲۰گرم۱۰۰یاردی اعلاء{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳۵.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین ۱۲۰ گرم رنگ سفید یا مشکی اعلاء (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۱۰۰ یارد

قیمت هر یارد برابر است با : ۳۵۰۰۰۰ ریال

لایی پرشین۱۴۰گرم آهاردار{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۹.۰۰۰.۰۰۰

لایی پرشین ۱۴۰ گرم آهاردار سفید یا مشکی (انتخابی)

تعداد : یک طاقه

متراژ : حدود ۵۰ یارد

این محصول ضمن ضخیم بودن دارای آهار به اندازه کافی می باشد که سبب خشک بودن این نوع لایی می شود و برای مواردی که نیاز به ضخامت زیادی می باشد مورد استفاده قرار می گیرد

قیمت هر یارد برابر است با : ۱۸۰۰۰۰ ریال