لایی چسب یقه ضخیم حاشیه طلایی۱۵یاردی (یک طاقه)

۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی چسب یقه حاشیه مشکی۱۵یاردی (یک طاقه)

۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال

لایی چسب یقه حاشیه سبز۱۵متری (یک طاقه)

۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال

لایی چسب یقه حاشیه مشکی (یک طاقه)

۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی چسب یقه حاشیه سبز{ضخیم} (یک طاقه)

۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

چسب یقه ضخیم حاشیه طلایی (یک طاقه)

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

چسب یقه ژیله(نرم){متراژانتخابی} (یک طاقه)

۴,۰۶۰,۰۰۰ ریال۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

چسب یقه اعلاء طرح کره کد۱۴۵۲ (یک طاقه)

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

چسب یقه اَعلاءT600 (یک طاقه)

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی چسب ژیله یقه و مچ عرض۱۰۰(یک طاقه)

۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی چسب مچ ویقه{توری چسب} (یک طاقه)

۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

لایی چسب یقه ایرانی(کترا)پشت مشمایی (یک طاقه)

۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال