لایی سولکاحاشیه مشکی۱۵یاردی{بدون چسب} (یک طاقه)

ریال۸.۵۵۰.۰۰۰

لایی توری طرح حجاب (یک طاقه)

ریال۱۶.۰۰۰.۰۰۰

لایی سولکا{اَعلاء}طرح کره(حجاب){متراژانتخابی} (یک طاقه)

ریال۱۱.۷۰۰.۰۰۰ریال۳۷.۵۰۰.۰۰۰

لایی سولکاحاشیه سبز۱۵یاردی{بدون چسب} (یک طاقه)

ریال۴.۵۰۰.۰۰۰

لایی توری سامسونگ باندسبز (یک طاقه)

ریال۱۳.۲۰۰.۰۰۰

لایی توری ضخیم حاشیه قرمز (یک طاقه)

ریال۹.۰۰۰.۰۰۰

لایی سولکا سامسونگ باندسرمه ای (یک طاقه)

ریال۱۲.۰۰۰.۰۰۰

لایی سولکاحاشیه مشکی{بدون چسب} (یک طاقه)

ریال۱۶.۵۰۰.۰۰۰