هزینه برش (یک طاقه۵۰متری)

ریال۱۵۰.۰۰۰

لایی طرح تایوان کد۱۰۴۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۲.۱۰۰.۰۰۰ریال۲.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی طرح تایوان حلقه ای{سایزانتخابی} (یک حلقه)

ریال۹۰.۰۰۰ریال۱۲۰.۰۰۰

لایی طرح تایوان(ضخیم)کد۱۰۸۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۲.۰۰۰.۰۰۰ریال۲.۵۰۰.۰۰۰

لایی لنگان ایرانی{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

ریال۳.۶۰۰.۰۰۰

لایی طرح تایوان سفید(ضخیم)کد۱۱۲۰ (یک طاقه)

ریال۳.۱۵۰.۰۰۰

لایی کاغذی طرح تایوان سفیدکد۱۰۴۵ (یک طاقه)

ریال۲.۲۰۰.۰۰۰