هزینه برش (یک طاقه۵۰متری)

۱۵۰,۰۰۰ ریال

لایی طرح تایوان کد۱۰۴۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی طرح تایوان حلقه ای{سایزانتخابی} (یک حلقه)

۹۰,۰۰۰ ریال۱۲۰,۰۰۰ ریال

لایی کاغذی طرح تایوان سفیدکد۱۰۴۵ (یک طاقه)

۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لایی طرح تایوان(ضخیم)کد۱۰۸۰{رنگ انتخابی} (یک طاقه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

لایی لنگان ایرانی (یک طاقه)

۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال

لایی طرح تایوان سفید(ضخیم)کد۱۱۲۰ (یک طاقه)

۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال