لایی کلاس۵۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۲.۴۰۰.۰۰۰

هزینه برش (یک طاقه۵۰متری)

نمره 0 از 5
ریال۱۵۰.۰۰۰

لایی کلاس۱۰۰یاردی سفیدومشکی جور(۲طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۸.۰۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی کلاس۲۰۰یاردی ایرانی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۶.۵۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی کلاس سفیدومشکی جور (۲طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۱۶.۰۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی کلاس سفیدیامشکی۱۰۰یاردی{انتخابی} (یک طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۳.۷۰۰.۰۰۰ریال۴.۰۰۰.۰۰۰

لایی کاغذی کلاس۲۰۰یاردی سفیدیامشکی{انتخابی} (یک طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۶.۶۰۰.۰۰۰ریال۷.۸۰۰.۰۰۰

لایی کلاس سفید۵۰یاردی (۱۰طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۱۹.۵۰۰.۰۰۰

لایی کلاس مشکی۵۰یاردی (۱۰طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۱۹.۵۰۰.۰۰۰

لایی کلاس۵۰یاردی سفیدومشکی جور (۲طاقه)

نمره 0 از 5
ریال۴.۵۰۰.۰۰۰