نوارپرده چهارنخ سپیده (۱۰توپ)

ریال۷.۲۰۰.۰۰۰

نوارپرده پانچ{رنگ انتخابی} (یک توپ)

ریال۲.۴۰۰.۰۰۰

گیره پرده پلاستیکی قلاب فلزی صمصام (۲جعبه)

ریال۲۴۰.۰۰۰

گیره هوکس{جنس انتخابی} (۲جعبه)

ریال۱۳۰.۰۰۰ریال۲۴۰.۰۰۰

نوارپرده چهارنخ{مدل انتخابی} (یک توپ)

ریال۸۱۰.۰۰۰ریال۲.۰۴۰.۰۰۰

گیره پرده پلاستیکی مدل سوراخ دار (۲جعبه)

ریال۱۶۰.۰۰۰

گیره پرده پلاستیکی (۲جعبه)

ریال۱۸۰.۰۰۰

نوارپرده چهارنخ آبی{اَعلاء} (۱۰توپ)

ریال۸.۷۰۰.۰۰۰

نوارپرده چهارنخ قرمز (۱۰توپ)

ریال۸.۱۰۰.۰۰۰

نوارپرده پانچ{رنگ انتخابی} (۱۰توپ)

ریال۲۲.۴۰۰.۰۰۰