نوارپرده چهارنخ سپیده (۱۰توپ)

۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال

نوارپرده پانچ{رنگ انتخابی} (یک توپ)

۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

گیره پرده پلاستیکی قلاب فلزی صمصام (۲جعبه)

۲۴۰,۰۰۰ ریال

گیره هوکس{جنس انتخابی} (۵جعبه)

۳۲۵,۰۰۰ ریال۶۰۰,۰۰۰ ریال

نوارپرده چهارنخ{مدل انتخابی} (یک توپ)

۷۸۰,۰۰۰ ریال۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گیره پرده پلاستیکی مدل سوراخ دار (۵جعبه)

۳۵۰,۰۰۰ ریال

گیره پرده پلاستیکی (۵جعبه)

۳۷۵,۰۰۰ ریال

نوارپرده چهارنخ آبی{اَعلاء} (۱۰توپ)

۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال

نوارپرده چهارنخ قرمز (۱۰توپ)

۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال

نوارپرده پانچ{رنگ انتخابی} (۱۰توپ)

۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال